/user/pages/02.tuotteet/05.apartment/01._callout/Apartment_edesta.jpg

Huoneistokeskus Apartment v4

Huoneistokeskus Apartment, Riots-huoneiston sydän, seuraa huoneiston keskeisiä tietoja eli ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintaa, vesivuotojen ilmaantumista sekä vesi- ja sähkömittareiden lukemia.
Apartmentin avulla kiinteistön huoneistoautomaatio hoituu helposti ja monipuolisesti.

Apartment takaa - laite ohjaa useita Riots-laitteita. Apartment takaa - laite ohjaa useita Riots-laitteita.

Yleistä

Riots Apartment on älykäs keskusyksikkö, joka kerää huoneistoon sijoitettujen antureiden mittaustietoja sekä toimii linkkinä Riots Infran ja huoneistoon asennettujen Riots-laitteiden sekä sähkö- ja vesimittareiden välillä. Apartment on Riots-järjestelmän tarjoama ratkaisu huoneistoautomaation nykyaikaiseen hoitamiseen.

Huoneistokeskus Apartment huoneistossa

Seuraa mittatietoja mistä vain

Yhdistä huoneiston vesimittarit sekä sähkömittari Riots Apartmentiin ja seuraa tietoja reaaliajassa Riots Cloud -pilvipalvelun kautta. Myös huoneiston lämpötila- ja ilmankosteustiedot päivittyvät reaaliaikaisina pilvipalveluun laitteen sisäänrakennetun lämpö-ja ilmankosteusanturin avulla.

Riots Cloudista

 • näet historiatiedot
 • voit vertailla eri asuntojen tietoja ja laatia laskuja
 • saat hälytykset vikatilanteista tai poikkeamista mittaustiedoissa pilvipalveluun ja sähköpostilla/tekstiviestillä

Huoneistokeskus Apartmentiin kytkettävät laitteet

Huoneistokeskus Apartment on asunnon sydän

Riots Apartmentilla on huoneistossa kaksiosainen rooli:

 • toimia anturiyksikkönä - Apartmentiin yhdistetään huoneistoon sijoitetut anturit
 • mitata huoneiston kuutta tärkeintä toiminnallisuutta

Apartmentin kautta huoneistosta voidaan seurata Riots-pilvipalvelussa mittaus- ja seurantatietoja huoneiston

 • vesivuotoanturilta
 • vesimittareista, 2 kpl
 • sähkömittarista
 • palopeltien tai ilmanvaihdon toiminnasta
 • huonelämpötilasta ja ilmankosteudesta

Apartmentiin kuuluu vesivuotoanturointi

Apartmentiin kaapelilla yhdistyvä vuotoanturi asetetaan haluttuun kohteeseen, esimerkiksi tiskikoneen alle, ja kiinnitetään alustaan. Mittapää havaitsee kosketuksissa olevan nesteen (veden ja miedosti emäksiset tai happamat muut nesteet).

Hälyttää heti havaittuaan kosteutta

Mikäli anturi havaitsee nestettä, Riots-järjestelmältä saa hälytyksen pilvipalvelussa määriteltyyn puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

Vesimittarointi tuo luottoa ja turvaa

Apartment-ratkaisuun sisältyy vesimittarit kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaamiseen. Mittarit täyttävät etäluettavien vesimittareiden vaatimukset. Lue lisää vesimittareiden vaatimuksista esimerkiksi Tukesin nettisivuilla.

Hyödyt

 • Ei isoja tasauslaskuja asukkaalle
 • Vesimittarilukemat reaaliaikaisesti saatavilla milloin vain
 • Asukas voi tarkistaa laskun perusteena olevan datan jälkikäteen tuntitarkkuudella Riots Cloudista
 • Vapaus valita asuntoon M-Bus-vesimittarit keneltä tahansa valmistajalta - kaikki M-Bus-vesimittarit ovat Riots-yhteensopivia

Lataa vedenkulutustiedot kätevästi laskutukseen.

Kätevät taulukot kulutuksista

Kulutustietojen lataaminen XLSX-tiedostona mahdollistaa niiden viemisen esimerkiksi laskutusohjelmiin.

Vedenmittauksen katsominen Riots Cloud-pilvipalvelussa

Kattavat historiatiedot kuukausi- ja vuositasolla

Kerrostalon kulutus laskutukseen

Asunnon vedenkulutuksen katsominen Riots Cloud-pilvipalvelussa

Yksittäisen asunnon kulutuksen seuraaminen

Asukkaan on nyt helppo seurata omaa vedenkulutustaan ja verrata lukemia esimerkiksi laskutukseen. Tämä tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta puolin ja toisin.

Sähkömittarointi mahdollistaa säästöjä

Järjestämällä sähkömittaroinnin itse taloyhtiön asukkaat säästävät huomattavasti sähköliittymän kiinteissä perusmaksuissa. Energiaviraston mukaan kiinteiden perusmaksujen osuus kerrostaloasunnon sähkölaskuista on yli 50 %.

Sähkön kilpailuttaminen isommassa yksikössä (taloyhtiö vs. yksittäinen asunto) mahdollistaa myös säästöjä sähköenergian hinnassa

 • Vain yksi energian perusmaksu
 • Isompi kulutus -> parempi asiakas energiayhtiölle
 • Asukas voi tarkistaa laskun perusteena olevan datan jälkikäteen tuntitarkkuudella Riots Cloudista
 • Reaaliaikaiset kulutustiedot saatavilla milloin vain
 • Asukkaalla on halutessaan mahdollisuus tarkastella omia energiankulutustietojaan, tehdä muutoksia kulutukseensa tiedon perusteella ja nähdä tuloksia reaaliaikaisesti

Olosuhdeseuranta

Jokaisesta asunnosta saadaan vertailukelpoiset lämpötila- ja ilmankosteuslukemat. Tiedot tallentuvat Riots Cloudiin, josta niitä voi katsoa haluamaltaan ajanjaksolta. Saatavilla oleva mobiilisovellus näyttää olosuhdetietoja myös takautuvasti.

Hälytykset korkeista kosteuspitoisuuksista

 • Kyse voi olla puutteellisesta ilmanvaihdosta
 • Asunnossa olevista henkilöistä sekä arkiaskareista syntyvä ilmankosteus epätavallisen korkea

Hälytykset matalista huonelämpötiloista

 • Talvella esimerkiksi auki jäänyt parvekkeen ovi tai ikkuna
 • Lämmitysjärjestelmän ongelmatilanteet

Referenssejä

Apartment-huoneistokeskusratkaisu on käytössä useassa kiinteistössä tuomassa lisäarvoa sekä asukkaille että omistajille. Apartment-laitteita on tällä hetkellä käytössä lähes 4000 kappaletta.

Osa Riots-ratkaisuja

Lattialämmitys

Riots-järjestelmän avulla lämmitystä ohjataan huonetasolla huone- tai lämpöanturien mittaaman lämpötilan perusteella. Tämä mahdollistaa tarkan lämpötilan asettamisen tilakohtaisesti sekä optimaalisen lämmityksen tasapainotuksen rakennuksessa. Hyödyt eivät toteudu vain rakentamisvaiheessa, vaan parantunut rakennuksen energiatehokkuus ja paremmat olosuhteet tuovat hyötyjä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Riots tarjoaa ratkaisun mm. seuraaviin lämmitystapoihin:

 • Asuntokohtainen lämmitys
 • Vesikiertoinen lattialämmitys

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon hallinnan tavoite on säätää ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan, jotta olosuhteet ja asuinmukavuus rakennuksessa pysyvät mahdollisimman hyvinä. Riots-järjestelmä tarjoaa ratkaisuja sekä asuntokohtaiseen ilmanvaihtoon että keskitettyyn ilmanvaihtoon.

Vesimittarin luenta

Riots-järjestelmän avulla asuntokohtaiset vesimittarit etäluetaan reaaliaikaisesti laskutusta varten. Riots Cloud -rajapintojen avulla vedenkulutustiedot voidaan siirtää suoraan taloyhtiön käyttämään laskutusjärjestelmään, jolloin laskuttaminen tapahtuu vaivattomasti ja todellisen vedenkäytön mukaan. Tämän lisäksi järjestelmällä voidaan havaita erilaiset vesivuodot reaaliajassa ja hälyttää niistä. Riots-järjestelmään kuuluvan mobiilisovelluksen kautta myös asukas voi seurata käyttämäänsä veden määrää ja vesilaskutukseen liittyviä tietoja.

Sähkönmittarin luenta

Riots-ratkaisussa sähköyhtiön asuntokohtaiset alamittaroinnit voidaan korvata kiinteistön omilla asuntokohtaisilla etäluettavilla sähkömittareilla. Sähkömittareiden lukemat päivittyvät Riots-pilvipalveluun, josta ne voidaan siirtää rajapintojen kautta suoraan taloyhtiön käyttämään laskutusjärjestelmään. Rakennuksen oma sähkönkulutuksen etämittarointi mahdollistaa esimerkiksi spot-sähkön tai aurinkoenergian hyödyntämisen ja sähkötehon paremman optimoinnin, jolloin kiinteistön sähköliittymän kokonaistehoa voidaan pienentää.

Riots kiinteistöautomaatio

Riots-järjestelmällä voidaan toteuttaa koko kiinteistöautomaatio. Järjestelmällä saadaan:

 • Hälytykset esimerkiksi pumppaamon, sprinklerin, savunpoiston ja palopeltien toimintaan liittyen
 • Helppo ja paikasta riippumaton ohjaustapa esimerkiksi ulkovalaistukseen, saunaan, alaoveen, IV-koneen hätäpysäytykseen ja pihan sulanapitokaapeleihin
 • Kiinteistön lämmöntuottojärjestelmän ohjaus ja optimointi pilvipalvelussa
 • Kiinteistön ilmanvaihdon toiminnan ohjaus ja optimointi pilvipalvelussa
 • Kiinteistason kulutuksen (vesi, sähkö ja energia) seurannan toteutus