Hero Image

Pilvipalvelun toimitusehdot

Nämä toimitusehdot on suunnattu maksullisen pilvipalveluversion tilaajalle

PILVIPALVELUN TOIMITUSEHDOT

1 Soveltaminen

Näitä pilvipalvelun yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikissa Riots Global Oy:n (”Toimittaja”) asiakkaalle (”Asiakas”) tietoverkon välityksellä tarjoamiin palveluihin (”Palvelu”) ja niitä koskeviin sopimuksiin (”Sopimus”), ellei Toimittajan ja Asiakkaan välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu (jäljempänä Toimittaja ja Asiakas yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”).

Sopimus Palvelun toimittamisesta syntyy, kun

a) Osapuolet ovat allekirjoittaneet tai muutoin kirjallisesti hyväksyneet Palvelun toimittamista koskevan Sopimuksen,

b) Asiakas on kirjallisesti hyväksynyt Toimittajan tarjouksen Palvelusta tai c) Toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tarjouksesta poikkeavan Asiakkaan tilauksen sellaisenaan.

2 Toimittajan yleiset velvollisuudet

Toimittaja vastaa Palvelun toimittamisesta sekä sen saatavuudesta ja sisällöstä Sopimuksen mukaisesti. Toimittaja vastaa siitä, että Palvelun käyttöön liittyvät ohjeet ovat Asiakkaan saatavilla.

Toimittaja on velvollinen toimittamaan Palvelun käyttöönottoon tai käyttöön liittyviä lisäpalveluja, kuten koulutusta, tukea, asiakaskohtaisia muutoksia tai integraatiota muihin järjestelmiin ainoastaan, mikäli niistä on erikseen sovittu.

3 Asiakkaan yleiset velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että sille toimitettua Palvelua käytetään Sopimuksen mukaisesti. Asiakas vastaa vastuullaan olevien tehtävien ja toimenpiteiden Sopimuksen mukaisesta ja huolellisesta suorittamisesta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua kolmansille osapuolille ilman Toimittajan kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luoda ja luovuttaa Palvelun käyttämiseksi tarvittavat tunnisteet hallitsemansa kiinteistön käyttäjille ja esimerkiksi kiinteistön kunnossapidosta vastaaville kolmansille tahoille (”Käyttäjät”). Asiakas on vastuussa kiinteistöönsä liitetyillä tunnisteilla tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja vastaa siitä, että sen Käyttäjät säilyttävät tunnisteet huolellisesti. Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa päätelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista.

4 Palvelun sisältö ja palvelutaso

Palvelun sisältö on kuvattu Sopimuksessa ja Palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Toimittaja takaa Palvelun asianmukaisen keskeytyksettömän saatavuuden Asiakkaalle. Palvelu ja järjestelmä on suunniteltu siten, että yksittäiset lyhyet katkokset esimerkiksi tietoliikenneyhteydessä eivät vaikuta järjestelmän toimintaan. Toimittajan vastuu teknisistä palveluista ja niiden toiminnasta rajoittuu sen omien tietojärjestelmien toimintoihin.

Toimittaja ei vastaa tietoliikenneyhteydestä, päätelaitteen toiminnasta tai käyttäjän toimenpiteistä aiheutuneista Palvelun saatavuuden keskeytyksistä.

5 Hinnat ja veloitukset

Palveluun liittyvä palvelumaksu ja muut veloitukset sovitaan kirjallisesti. Mikäli Palvelun tai siihen liittyvän lisäpalvelun hinnasta tai veloituksesta ei ole sovittu Sopimuksessa, noudatetaan kyseisen palvelun osalta tilaushetkellä voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaista hintaa.

Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä päiväraha- ja matka-aikakorvaukset.

Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen Asiakkaan antamista vääristä tiedoista tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä aiheutuneet lisätyöt kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä muuttaa hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää.

6 Maksuehdot

Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, palvelumaksut laskutetaan kuuden (6) kuukauden laskutusjaksoissa etukäteen ja muut veloitukset laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Toimittajalla on oikeus periä saatavalleen viivästyskorkoa kahdeksan (8) prosenttia laskun eräpäivästä lukien.

7 Palvelun toimittaminen ja käyttöönotto

Toimittajan aloittaa Palvelun toimittamisen sovittuna käyttöönottopäivänä tai sovitun ajan kuluessa.

Mikäli Palvelun toimitusaikaa tai päivää ei ole kirjallisesti sovittu, Toimittaja aloittaa Palvelun toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa Sopimuksen tekemisestä. Palvelun toimittaminen on aloitettu, kun Toimittaja on toimittanut Asiakkaalle Palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet ja ilmoittanut Palvelun olevan Asiakkaan käytettävissä.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittajalla on oikeus laskuttaa täyden kuukauden palvelumaksu Palvelun toimittamisen aloittamiskuukaudelta.

8 Palvelun muutokset

Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun sellaisia tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia tai parannuksia, jotka eivät vaikuta heikentävästä Palvelun sisältöön tai palvelutasoon, ovat tarpeen Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi tai johtuvat viranomaismääräyksestä. Toimittajan tiedottaa Asiakasta Palvelun sisältöön tai palvelutasoon vaikuttavista muutoksista asianmukaisesti valitsemallaan tavalla.

9 Palvelun keskeyttäminen

Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman Palvelun toimittamisen keskeyttämistä. Toimittajan on ilmoitettava Palvelun keskeyttämisestä ja arvioidusta keskeytyksen kestosta Asiakkaalle etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdollista, ja pyrittävä minimoimaan keskeytyksestä aiheutuvaa haittaa.

Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan tai Käyttäjän pääsy Palveluun, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan tai Käyttäjän toiminnan vaarantavan Palvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisestä ja sen syistä ilman aiheetonta viivytystä.

10 Varmuuskopioinnit ja tietoturvallisuus

Palveluun kerättävät tiedot varmuuskopioidaan päivittäin ja viikoittain palvelimen ylläpitäjän toimesta.

Toimittaja vastaa Palvelun tietoturvallisuudesta. Palvelun suunnittelussa on huomioitu tietoturvallisuus ja kaikki sen tietoliikenne on salattua.

Asiakas on vastuussa tietoturvallisuudesta Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa päätelaitteiden, yhteyksien ja päätelaitteiden ohjelmistojen osalta.

11 Tietosuoja

Osapuolet sopivat Palveluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä erillisellä sopimuksella henkilötietojen käsittelystä tai vastaavilla sitovilla sopimusehdoilla.

12 Sopimuksen muutokset ja lisäykset

Lisäyksistä ja muutoksista Sopimukseen tai sen liitteisiin sovitaan kirjallisesti. Lisäykset ja muutokset astuvat voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet tai kirjallisesti hyväksyneet. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimuksen tai sen muutoksen kirjallinen hyväksyminen tai Sopimuksen mukainen kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse.

13 Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus-, hallinta- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat Tomittajalle ja säilyvät Toimittajalla. Asiakkaalla ole oikeutta kopioida, muuttaa tai laajentaa Palveluja tai niiden toimittamiseen käytettäviä järjestelmiä tai ohjelmistoja. Asiakas saa Palveluun Sopimuksen perusteella ja sen ehtojen mukaisen rajoitetun ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Tämä käyttöoikeus käsittää Palvelun käytön Sopimuksen voimassa- oloaikana ja ainoastaan sovittujen Asiakkaan kiinteistöjen osalta, ellei osapuolten välillä ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää ja käyttää Palvelun tuloksia ja Palvelun avulla kerättäviä tietoja Sopimuksen ja Palvelun tarkoituksen mukaisesti.

14 Vastuunrajoitukset

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuluista tai menetyksistä. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu toiminnan tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Toimittajan vastuu Asiakkaalle tämän Sopimuksen perusteella rajoittuu kuuden (6) kuukauden palvelumaksujen arvonlisäverotonta määrää vastaavaan määrään.

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Toimittaja toimittaa Palvelun ja mahdollistaa sen käytön sellaisenaan eikä myönnä mitään nimenomaisesti ilmaistuja takuita tai sitoumuksia Palvelun sopivuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.

15 Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole vastuussa sopimusvelvoitteensa rikkomisesta, joka aiheutuu Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta vaikutuksellisesta esteestä (esimerkiksi laillinen tai laiton lakko, tietoliikennehäiriö, viranomaisen päätökseen tai menettelyyn liittyvä syy, tulipalo, varkaus, vesivahinko, sabotaasi, ilkivalta tai muu vastaava tapahtuma), jota Toimittajan ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään olisi voinut kohtuudella estää.

Toimittajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta Asiakkaalle.

16 Sopimuksen siirtäminen

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Tästä poiketen Toimittajalla on kuitenkin liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa edellyttäen, että siirronsaaja sitoutuu Sopimuksen ehtoihin.

17 Sopimuksen päättäminen

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa olevana Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana Sopimus on irtisanottu.

Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole tehokkaasti korjannut sopimusrikkomustaan.

Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Asiakas ole asettanut toimittajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

18 Referenssioikeus

Toimittajalla on oikeus yksilöidä Asiakas asiakkaanaan, käyttää Asiakkaan nimeä omassa markkinoinnissaan sekä muissa vastaavissa yhteyksissä.

19 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne mahdolliset lainvalinta- tai viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan aina ja ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, niin Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan nopeutetussa välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Helsingissä

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja paikka on Helsinki.

Edellä sanotusta poiketen Toimittaja voi halutesaan viedä Asiakkaan maksuvelvollisuutta koskevan asian kotipaikkansa alioikeuden ratkaistavaksi.