Lattialämmitys

 

 

Lattialämmitys on suosittu lämmitysmuoto mukavuutensa vuoksi. Lattialämmityksen avulla asunnon lattiat saadaan mukavan lämpöiseksi ja lattiasta huokuu huoneilmaan tarvittava lämpö. Energiatehokkuus ja sisäilman laatu ovat nousseet tärkeiksi suunnitteluperusteiksi myös lattialämmityksen ja lattialämmityksen ohjauksen näkökulmasta. Riots järjestelmällä toteutettava lattialämmitys koostuu lämpötilan mittaukseen ja ohjaukseen tarkoitetuista laitteista. Langattomalla tiedonsiirrolla varustettu Riots lattialämmitys on helppo rakentaa, ohjata ja säätää optimaalisesti.

Riots lattialämmitykseen liittyviä laitteita:

– Lattialämmityksen ohjaukseen Riots FHC

– Lattialämmitystermostaatti Riots FHT

Riots laiteluettelo

 

Riots lattialämmitys huomioi kiinteistön käyttäytymisen

Riots lattialämmitys huomioi kiinteistöstä kerättävän tiedon avulla kiinteistön käyttäytymisen erilaisissa olosuhteissa. Kerätyn tiedon avulla Riots lattialämmitysjärjestelmä säätää lämmitystä tilanteen mukaan sopivalla tavalla. Tasainen huonelämpötila tuntuu mukavalta, mutta oikealla tavalla toimiva lämmitys parantaa myös kiinteistön energiatehokkuutta. Kun lämpötila on tasainen, voidaan koko kiinteistön lämpötila säätää oikeaksi. Oikea huonelämpötila parantaa myös tutkitusti sisäilman laatua, sen vuoksi sille on asetettu myös vaatimuksia.

Vesikiertoinen lattialämmitys vai sähköinen lattialämmitys, Riots sopii molempiin

Riots lattialämmityksen ohjaus on suunniteltu sekä vesikiertoisen että sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Vesikiertoisessa lattialämmityksessä Riots-järjestelmällä ohjataan lattialämmityksen jakotukeissa olevia termomoottoreita. Sähköinen lattialämmitys toteutetaan sen sijaan lattialämmitysreleiden avulla. Lattialämmitys on mahdollista toteuttaa joko yhdellä lämmityspiirillä tai useammalla lämmityspiirillä.

Lattialämmitys ja hajautettu Riots järjestelmä

Riots lattialämmityksessä kaikki älykkyys on hajautettu kiinteistöön. Hajauttaminen tarkoittaa, että jokainen yksittäinen laite voi toimia itsenäisesti, mutta ne ovat langattomasti yhteydessä myös toisiinsa. Riots järjestelmä on etäohjattavissa. Jokainen termostaatti, anturi ja lattialämmityksen ohjausjärjestelmä Riots FHC on suoraan yhteydessä Riots Cloud – pilvipalveluun.

Tästä johtuen Riots lattialämmitysjärjestelmän komponentit ja toiminta on mahdollista:

  • ohjata etänä
  • analysoida ja diagnosoida etänä
  • päivittää etänä
  • laajentaa helposti

Jokainen termostaatti etänä ohjattavissa, mitä hyötyä siitä on?

Riots järjestelmä toteutetaan muista järjestelmistä poiketen hajautetulla automaatiolla. Siinä jokainen laite on yhteydessä internettiin. Yhteyden avulla jokainen huoneanturikin voidaan ohjata, säätää, ananysoida ja rajoittaa tarvittaessa etänä.

Etäohjauksen avulla lattialämmityksen toimintaa voidaan helposti säätää ja virittää, ottaen huomioon kiinteistön olosuhteet ja energiatehokkuus. Isojenkaan kiinteistöjen virittäminen on tehty helpoksi.

Etäohjaus antaa huomattavasti lisää tehokkuutta kiinteistön optimointiin. Etenkin isoissa kiinteistöissä.

Lattialämmityksen ytimenä Riots FHC lattialämmityksen ohjausjärjestelmä

Lattialämmitysjärjestelmän ohjauksen ytimen muodostaa Riots FHC lattialämmityksen ohjausjärjestelmä. Siihen voidaan kytkeä kahdeksan lattialämmityspiiriä. Riots FHC on langattomasti yhteydessä sekä termostaatteihin ja antureihin että Riots Cloud -pilvipalveluun. Riots FHC:n ohjaustietona voidaan termostattien lisäksi hyödyntää myös muiden kiinteistössä olevien Riots laitteiden mittaus- ja olosuhdetietoja. Ohjaus voidaan toteuttaa joko huoneilman lämpötilan tai lattian lämpötilan mukaan.

Riots FHT lattialämmitystermostaatti mittaa myös huonekosteutta

Lattialämmitysjärjestelmässä hyödynnetään älykkäitä Riots FHT lattialämmitystermostaatteja. Riots FHT termostaatit ovat itsenäisesti toimivia, langattomalla tiedonsiirrolla varustettuja termostaatteja, jotka mittaavat huonelämpötilan lisäksi myös lattian lämpötilaa ja huoneilman kosteutta. Termostaatin mittaamia tietoja voidaan hyödyntää myös muissa talotekniikan ohjauksissa.

Seuranta ja ohjaus helposti pilvipalvelusta

Riots lattialämmitysratkaisu sisältää myös Riots Cloud pilvipalvelun, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella, analysoida ja ohjata lattialämmityksen ja koko kiinteistön toimintaa. Pilvipalvelun avulla voidaan tarkastella lämmitysjärjestelmän toimi taa huone- ja lämmityspiirikohtaisesti, mutta myös koko kiinteistön tasolla.

riots lattialämmitys käyttöliittymä

 

Analysointiin on luotu aputyökaluja, mm. kiinteistön tasapainoluku, jonka avulla suurta kiinteistömassaa voidaan helposti analysoida. Riots Cloudissa esitetään lämpötilatiedoista mm. trendinäkymiä.

Riots lattialämmitysjärjestelmän elinkaari on pitkä

Riots järjestelmän suunnitteluperiaatteena on pitkä elinkaari. Perinteisesti toteutettuna lattialämmityksen komponenteilla on suhteellisen lyhyt käyttöikä ja lyhyestä käyttöiästä seuraa kustannuksia kiinteistön elinkaaren aikana. Riotsin kaikki laitteet on suunniteltu Riotsin kehitysperiaatteiden mukaisesti poikkeuksellisen pitkäksi. Mitoitettu käyttöikä on 50 vuotta ja laitteiden käyttöikä 25 vuotta.

Haluaisitko kuulla lisää Riots lattialämmityksestä?

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme, millaisiin kohteisiin Riots lattialämmitystä on toteutettu.

Riots lattialämmityksen sopivuus eri järjestelmiin:

Uponor lattialämmitys

Uponorin lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, jota voidaan käyttää joko kiinteistön lämmitykseen tai viilennykseen.

Riots lattialämmityksen ohjausjärjestelmällä voidaan ohjata jakotukissa olevia Uponor toimilaitteita. Lämmityksen säätö vaatii Riots FHT termostaatin tai Riots FHC lattialämmityksen ohjausyksikön. Uponor lattialämmityksessä oleva keskusyksikkö voidaan liittää Riots järjestelmään, mikäli ohjausyksikössä on käytettävissä esimerkiksi ModBus – rajapinta.

Roth lattialämmitys

Roth vesikiertoinen lattialämmitys voidaan yleisesti ottaen toteuttaa joko ilman erillistä ohjausta tai Rothin omalla Touchline lattialämmitystermostaatilla.

Riots lattialämmitysjärjestelmällä voidaan toteuttaa lattialämmityksen ohjaus suoraan tai se on yhdistettävissä Roth Touchline järjestelmään, mikäli siinä on käytettävissä ulkoinen rajapinta tai väylä.

Warmia ja Nereus lattialämmitysjärjestelmät

Warmia lattialämmitys toteutetaan yleensä joko Warmian omilla termostaattiyksiköillä ja keskusyksiköllä.  Warmia keskusyksikkö on yhteensopiva ulkoisten ohjausjärjestelmien, kuten Riots järjestelmän kanssa.  Pattereilla toimivat Warmia termostaattiyksiköt eivät sen sijaan ole suoraan liitettävissä Riots järjestelmään. 

Nereus lattialämmitysjärjestelmä on nykyisin osa Uponor järjestelmää. Mikäli kiinteistössäsi on Nereus huonetermostaatit, on ne mahdollista korvata Riots järjestelmällä.

Devi lattialämmitys

Devin lattialämmitys on sähköinen lattialämmitys, jossa termostaatit ohjaavat lattiassa olevia sähkökaapeleita.

Mikäli kiinteistössä on sähköinen lattialämmitys ja termostaattina esimerkiksi Devi Touch lattialämmitystermostaatti tai DEDIreg 528 termostaatti, voidaan järjestelmää ohjata myös Riots FHC laitteella.

Ensto lattialämmitys

Ensto lattialämmitys on yhteensopiva Riots lattialämmityksen kanssa. Voit varmistaa, että kiinteistössäsi on lattialämmitys tarkistamalla termostaatin tiedot. Lattialämmityksen termostaattit ovat koodattu f-kirjaimella, esimerkiksi Ensto ECO10f.

Lattialämmitys ja sen toimintaperiaate

Lattialämmitys on lämmitysjärjestelmä, jossa lämmitykseen tarvittava energia tuodaan kiinteistöön joko vesikiertoisella lattialämmityksellä tai sähköisellä lattialämmityksellä.

Vesikiertoisessa lämmityksessä lämmin vesi kiertää lattian sisällä lattialämmitysputkissa. Veden lämpötilaa säädetään lämmitystarpeen mukaisesti. Järjestelmässä pyritään pitämään vakiovirtausta.

Sähköinen lattialämmityksessä lattian sisällä on lämmitysvastukset. Lämmitysvastuksia ohjataan on-off -tyyppisesti päälle ja pois lämmitystarpeen mukaan. Mitä enemmän lämmitystarvetta on, sitä pidempään vastukset ovat päällä.

Molemmissa lämmitystavoissa on yleisesti huoneistoon asennettu lattialämmityksen termostaatti esim. Riots FHT, jonka avulla ohjataan lattialämmityksen jakotukkia tai lämmitysvastuksia. Lattialämmityksen lämpötila on yleensä alle 30 astetta, eli huomattavasti patterilämmitystä matalampi. Lämpötilan säätöön käytetään joko lattialämmityksen säädintä esim. Riots FHC tai pelkkiä termostaatteja.

Asennus ja siinä huomioitavia asioita

Lattialämmityksen asennus tehdään yleensä ennen lattian valamista.Lattialämmitys tehdään joko putkella tai sähkökaapeleilla.

Lämmitys voidaan asentaa myös laatan alle tai puulattiaan, on kuitenkin huomioitava, että eri lattiamateriaalien osalta on erilaiset sallitut lattilämmityksen lämpötilat. Esimerkiksi erilaiset puulattiat eivät välttämättä kestä korkeita lämpötiloja. Lattialämmityksen teho perustuu käytettävissä olevaan pinta-alaan ja lämpötilaan.