Hotelleihin

Hajautettu Riots automaatiojärjestelmä hotellikiinteistöihin

Hotellikiinteistöissä on tärkeää huolehtia asiakkaille erinomaiset majoittumisolosuhteet. Kiinteistön aiheuttamat kustannukset voivat olla merkittäviä ja sen vuoksi olosuhteita ja kulutusta on hyvä muuttaa huoneistojen käytön mukaan. Riots järjestelmällä voidaan toteuttaa hajautettua automaatiota hyödyntäen nykyaikainen valvonta- ja ohjausjärjestelmä.

Tästä dokumentista löydät seuraavat sisällöt:

  • Referenssitarina Kidehotellista
  • Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjetselmästä on hotellikiinteistöissä
  • Hotelleihin huoneistotasolla toteutettavia ominaisuuksia
  • Hotelleihin kiinteistötasolla toteutettavia ominaisuuksia
  • Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan hotelliin
  • Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään hotellien ohjauksessa
  • Mistä hotellikiinteistöön toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu

Kidehotelli – Iso-Syöte

Kidehottelliin toteuttiin hajautettu automaatiojärjestelmä Riotsin teknologialla. Vuodesta 2019 palvellut hotellikiinteistö rakennettiin tehdasolosuhteissa moduuleina. Tutustu halutessasi tarkemmin Kide hotellin referenssitarinaan.

Hajautetun automaatiojärjestelmän edut hotellikiinteistöissä

Hotellikiinteistöissä väistämättä automaatiojärjestelmästä tulee suhteellisen laaja, jokaiseen huoneistoon tarvitaan olosuhdevalvontaa ja ohjausta. Perinteisellä toteutuksella automaatiojärjestelmä aiheuttaa hotellikiinteistöön merkittävän kustannustekijän. Hajautetulla automaatiojärjestelmällä säästetään merkittävä määrä kaapelointi, asennus ja kytkentätöitä.

Hotellikiinteistöihin toteutetaan huoneistotasolle seuraavia kokonaisuuksia:

Olosuhdemittaus

Olosuhdemittauksen avulla voidaan hallinnoida huoneiston olosuhteita, jotta asiakaslupaukset täyttyvät. Olosuhdemittauksen avulla voidaan seurata huoneistojen käyttöä ja antaa tarvittaessa ohjausjärjestelmälle tietoa lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaustarpeista. 

IV-seuranta ja palopeltien seuranta

Ilmanvaihdon seurannan avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii huoneistossa oikein. Samalla voidaan seurata myös palopeltien toimintaa. Koko kiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä huoneistoissa. 

Lämmityksen ohjaus

Lämmityksen ohjaus parantaa hotellikiinteistön energiatehokkuutta. Sen avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Huonekohtainen säätö on tärkeää, koska huoneiden käyttöasteet voivat vaihdella. Huonekohtaisen säädän avulla voidaan optimoida jokaisen huoneiston olosuhteita. Lämmitys voidaan toteuttaa joko lattialämmityksenä, ilmalämmityksenä tai patterilämmityksenä. 

Ilmastoinnin ohjaus

Ilmastoinnin ohjaus voidaan toteuttaa joko keskitetyillä ilmanvaihtokoneilla tai huonekohtaisilla ilmanvaihtokoneilla. Etänä valvottava ilmanvaihtojärjestelmä on helppo säätää ja optimoida haluttuihin olosuhteisiin.

Vedenmittaus

Vedenmittauksen avulla voidaan seurata huonekohtaista vedenkulutusta. Etäluettavilla vesimittareilla voidaan toteuttaa pitkäaikaisiin sopimuksiin huonekohtainen laskutus tai seurata mahdollisia vuotoja huonetasolla. 

Vuotovalvonta

Vuotovalvonta tarkoittaa pienten vuotojen valvontaa riskialttiissa vuotopaikoissa. Tällaisia voivat olla mm. huoneistohotellin keittiötilat, kylpyhuoneet ja wc-tilat. Vuotojen valvonnan avulla voidaan lisätä kiinteistön turvallisuutta.

Hotellin kiinteistötasolla toteutetaan usein seuraavia toiminnallisuuksia:

Kiinteistön sähkönmittaus

Kiinteistön sähkömittarit voidaan liittää Riots järjestelmään ja sen avulla pystytään seuraamaan sähkönkulutusta kokonaisuutena ja huoneisto- sekä kiinteistösähkönkulutus eroteltuna.

Kiinteistön vedenmittaus

Vedenmittauksen avulla voidaan etäluettavia vesimittareita seurata Riots Cloud pilvipalvelusta ja verrata kulutuksen kehittymistä eri ajanjaksoina.

Kiinteistön energiamittaus

Energiamittauksen avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistön kaukolämpöenergiankulutusta

Ulkovalaistuksen ohjaus

Ulkovalaistuksen ohjauksella voidaan toteuttaa viihdyttävät ja turvallisuutta lisäävät valaistusjärjestelmät automaattisesti. Ulkovalaistusta voidaan ohjata useiden parametrien mukaan.

Hälytykset

Riots järjestelmään voidaan kytkeä useita järjestelmiä, joiden hälytystietoja voidaan seurata ja ohjata eteenpäin. Riots järjestelmällä voidaan myös rakentaa erilaisia hälytysjärjestelmiä kiinteistöprosessien seurantaan ja valvontaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset pumppaamot, olosuhdetiedot, säiliöiden pintatiedot jne.

Sulanapitojen ohjaus

Sulapidot lisäävät kiinteisön turvallisuutta, koska liukkautta ja jäätä keräävät paikat voidaan varustaa sulatustoiminnoilla ja ohjata automaattisesti Riots järjestelmällä.

Lämmöntuoton seuranta

Lämmöntuoton seurannalla voidaan seurata erilaisia lämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppua, maalämpöpumppua mutta myös kaukolämpöjärjestelmää. Lämmöntuoton seuranta auttaa kiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa sekä vikatilanteiden hallinnassa.

Miten Riots järjestelmä rakennetaan hotelliin?

Riots järjestelmä koostuu rakennuksessa kahdesta kokonaisuudesta

  1. Riots Infrasta, joka muodostaa tiedonsiirtojärjestelmän runkoverkon
  2. Kiinteistöön asennettavista Riots laitteista

Riots infraan toteutetaan rakennusvaiheessa tiedonsiirron hybridiverkko, jossa vähintään jokaiseen hotellikerrokseen tuodaan langallinen tiedonsiirtoväylä. Väylän rakentamisetapoihin voi tutustua teknisestä oppaastamme.

Huoneistokohtaiset ominaisuudet toteutetaan joko useita ominaisuuksia sisältävällä Riots Apartment – ratkaisulla tai ominaisuus kerrallaan itsenäisillä laitteilla. Laitteet tarvitsevat vain sähkön, tiedonsiirto ja liityntä laitteilta Riots Infraan toteutetaan langattomasti. Langaton tiedonsiirto antaa monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ja laajentaa järjestelmää.

Riots järjestelmästä tiedot viedään Riots Cloud pilvipalveluun. Hajautettu automaatiojärjestelmä on merkittävästi perinteisiä keskitettyjä järjestelmiä tietoturvallisempi.

Miten Riots järjestelmän hinta muodostuu?

Järjestelmän hintaan vaikuttaa luonnollisesti hotellikiinteistön koko, kerrosten määrä ja rakennuksen monimuotoisuus. Nämä vaikuttavat lähinnä Riots Infra tiedonsiirtojärjestelmän toteutukseen.

Huoneistokohtaiset ominaisuudet vaikuttavat huonekohtaiseen hintaan ja sen lisäksi kiinteistötason ominaisuudet vaikuttavat kokonaishintaan.

Riotsjärjestelmä on modulaarinen, jonka asennuksen ja käyttöönoton nopeuteen on panostettu suunnittelupöydältä asti. Perinteiseen automaatiojärjestelmään verrattuna kustannusero Riots järjestelmän eduksi on usein kymmeniä prosentteja.