Hoivakiinteistöihin

Hajautettu Riots automaatiojärjestelmä hoivakiinteistöihin

Hoivakiinteistöissä on tärkeää huolehtia asukkaille turvalliset ja viihtyisät asumisolosuhteet.

Hoivakiinteistössä asuminen on turvallista kun lakisääteiset turvallisuusasiat ovat kunnossa ja kiinteistön kulunvalvonta toimii. Tasainen asumislämpö, riittävä ilmanvaihto ja lämmin käyttövesi takaavat viihtyisän asumisen kiinteistöllä.

Hoivakiinteistön käyttökustannuksista merkittävimpiä ovat kiinteistön ja käyttöveden lämmityskustannukset. Riots järjestelmällä voidaan toteuttaa hajautettua automaatiota hyödyntäen huonekohtainen ja kiinteistökohtainen seuranta ja ohjaus nykyaikaisesti.

Tästä dokumentista löydät seuraavat sisällöt:

  • Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjestelmästä on hoivakiinteistössä
  • Hoivakiinteistöön toteutettavia pakollisia ominaisuuksia
  • Hoivakiinteistöihin toteutettavia suositeltavia ominaisuuksia
  • Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin hoivakiinteistöihin
  • Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään hoivakiinteistöjen ohjauksessa
  • Mistä hoivakiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu
  • Kiinteistöreferenssejä

Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjestelmästä on hoivakiinteistössä

Hoivakiinteistöissä automaatiojärjestelmältä vaaditaan lakisääteistä olosuhteiden mittausta ja ohjausta. hoivakiinteistöissä automaatiojärjestelmän tulee vastata huonekohtaiseen olosuhdeseurantaan ja ohjaukseen. Lisäksi kiinteistöissä tarvitaan aina kiinteistökohtaista valvontaa ja ohjausta.

Perinteisellä toteutuksella automaatiojärjestelmä aiheuttaa hoivakiinteistöön merkittävän kustannustekijän rakennus- ja käyttövaiheessa. Hajautetulla automaatiojärjestelmällä säästetään merkittävä määrä kaapelointi, asennus ja kytkentätöitä. Lisäksi Riotsin hajautettu automaatiojärjestelmä tuo kiinteistön käytön aikaiseen mittaukseen ja valvontaan kustannustehokkuutta.

Riotsin hajautetulla automaatiojärjestelmällä saadaan hoidettua sekä huonetasolla että kiinteistötasolla kaikki lakisääteiset kiinteistöautomaatioratkaisut, kuten palohälytys- ja sprinklerijärjestelmä. Lisäksi Riots järjestelmä taipuu helposti kiinteistön käyttöä ja huoltoa helpottaviin ratkaisuihin, kuten veden, sähkön ja energian kulutuksen seurantaan.

Hoivakiinteistöön toteutettavia pakollisia ominaisuuksia

Olosuhdemittaus huoneantureilla

Olosuhdemittauksen avulla voidaan hallinnoida hoivakiinteistön huoneiden ja koko kiinteistön olosuhteita, jotta tasaiset asumisen olosuhteet täyttyvät. Huoneantureiden avulla voidaan seurata tilojen käyttöä ja antaa tarvittaessa ohjausjärjestelmälle tietoa lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaustarpeista.

Kiinteistön IV-koneiden seuranta ja ohjaus

Ilmanvaihtokoneiden seurannan avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii kiinteistöllä oikein. Riittävä ilmanvaihto takaa sen, että asukkailla on riittävästi raikasta ja hapekasta ilmaa, joka auttaa voimaan paremmin. Koko kiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä kiinteistöllä.

Lämmöntuoton seuranta

Lämmöntuoton seurannalla voidaan seurata erilaisia lämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppua, maalämpöpumppua, mutta myös kaukolämpöjärjestelmää. Lämmöntuoton seuranta auttaa hoivakiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa sekä vikatilanteiden hallinnassa.

Lämmityksen seurannan avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Hoivakiinteistöllä huonekohtainen ja yhteistilojen lämmöntarve vaihtelee käyttöasteen mukaan. Tilakohtaisen tarkan säädön avulla voidaan optimoida kiinteistön olosuhteita ja energiankulutusta.

Yleishälytysten seuranta

Riots järjestelmään voidaan kytkeä useita järjestelmiä, joiden hälytystietoja voidaan seurata ja ohjata eteenpäin. Riots järjestelmällä voidaan seurata muun muassa palopeltien toimintaa.

Riots järjestelmällä voidaan rakentaa erilaisia hälytysjärjestelmiä kiinteistöprosessien seurantaan ja valvontaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset pumppaamot, olosuhdetiedot ja säiliöiden pintatiedot.

Ulkovalaistuksen ohjaus

Ulkovalaistuksen ohjauksella voidaan toteuttaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisäävät valaistusjärjestelmät automaattisesti. Ulkovalaistusta voidaan ohjata useiden parametrien mukaan. Ulkovalaistus voidaan himmentää tunnelmaa halutessa ja liiketunnistimien avulla valot eivät pala turhaan. Kuitenkin koko ulkoalueen on oltava turvallinen kaikkia vuoden ja vuorokauden aikoina.

Kulutusmittaukset

Riots järjestelmän avulla voidaan hoitaa hoivakiinteistön kulutusmittaukset. Järjestelmään voidaan liittää koko kiinteistön lämmityksen, vedenkulutuksen ja sähkön mittaus. Vedenkulutuksen mittaamiseen voidaan liittää vuotovalvonta. Vuotojen valvonnan avulla voidaan lisätä hoivakiinteistön turvallisuutta ja estää paikallisen vuodon laajeneminen kalliiksi koko kiinteistön käytön estäväksi vesivahingoksi.

Hoivakiinteistöihin toteutettavia suositeltavia ominaisuuksia

Lämmöntuoton ohjaus

Lämmityksen ohjaus parantaa hoivakiinteistön energiatehokkuutta. Sen avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Huonekohtainen säätö on tärkeää, koska asuinhuoneiden käyttöasteet voivat vaihdella ja asukkailla voi olla erilaisia tarpeita. Huone- ja kiinteistökohtaisen säädön avulla voidaan optimoida kiinteistön lämmitystä. Lämmitys voidaan toteuttaa joko lattialämmityksenä, patterilämmityksenä tai ilmalämmityksenä.

Alamittaukset kulutuksille

Kiinteistön sähkönmittaus

Kiinteistön sähkömittarit voidaan liittää Riots järjestelmään ja sen avulla pystytään seuraamaan sähkönkulutusta kokonaisuutena ja huone ja kiinteistökohtainen sähkönkulutus eroteltuna.


Kiinteistön vedenmittaus

Vedenmittauksen avulla voidaan etäluettavia vesimittareita seurata Riots Cloud pilvipalvelusta ja verrata kulutuksen kehittymistä eri ajanjaksoina.

Kiinteistön energiamittaus

Energiamittauksen avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistön kaukolämpöenergiankulutusta. Energiankulutuksen huiput voidaan ennakoida ja kulutus optimoida energiataloudellisesti.

Kulunvalvonta pääoviin

Riots automaatiojärjestelmä mahdollistaa hoivakiinteistön pääovien kulunvalvonnan. Tämä lisää kiinteistön turvallisuutta, koska se estää asiattoman ja aiheettoman kulkemisen kiinteistöllä. Kulunvalvonta estää myös esimerkiksi muistisairaan vanhuksen karkaamasta omille turvattomille teilleen.

Ilmanvaihdon paine- ja virtausmittarit

Ilmanvaihtokanavien ilmamäärien paine-eroja ja virtauksia mittaamalla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii hoivakiinteistöllä oikein. Hoivakiinteistöjen asukkailla ja työntekijöillä on terveelliset ja turvalliset olosuhteet, kun ilmamäärät ovat riittäviä.

Koko kiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä kiinteistöllä. Oikein toimiva ilmanvaihto takaa myös hukkalämmön tehokkaan talteenoton, näin ilmanvaihtojärjestelmästä saadaan myös energiatehokas.

Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin hoivakiinteistöihin

Riots järjestelmä koostuu rakennuksessa kahdesta kokonaisuudesta

  1. Riots Infrasta, joka muodostaa tiedonsiirtojärjestelmän runkoverkon
  2. Kiinteistöön asennettavista Riots laitteista

Riots infraan toteutetaan rakennusvaiheessa tiedonsiirron hybridiverkko, jossa vähintään jokaiseen asuinkerrokseen tuodaan langallinen tiedonsiirtoväylä. Väylän rakentamisetapoihin voi tutustua teknisestä oppaastamme.

Huone- tai asuntokohtaiset ominaisuudet toteutetaan joko useita ominaisuuksia sisältävällä Riots Apartment – ratkaisulla tai ominaisuus kerrallaan itsenäisillä laitteilla. Laitteet tarvitsevat vain sähkön, tiedonsiirto ja liityntä laitteilta Riots Infraan toteutetaan langattomasti. Langaton tiedonsiirto antaa monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ja laajentaa järjestelmää.

Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään hoivakiinteistöjen ohjauksessa

Riots järjestelmästä tiedot viedään hoivakiinteistöllä mitattu tieto Riots Cloud pilvipalveluun. Kiinteistöllä kerätty tieto mahdollistaa sen, että kulutus- ja olosuhdeseuranta sekä säätö ja optimointi voidaan tehdä etänä.

Energia- ja kulutusseurannan piirissä voi siis olla muun muassa sähkö- ja kaukolämpöenergianmittaus sekä vedenkulutuksen seuranta. Olosuhdeseurannassa voi olla kiinteistö- ja huonekohtaisesti muun muassa lämpötila, kosteus, valaistus, huoneilman laatu, tasapaino ja ilmamäärät.

Myös erilaiset hälytysrajat, hälytysten indikointi ja prosessien optimointi tapahtuu pilvipalvelun avulla. Hajautettu automaatiojärjestelmä on merkittävästi perinteisiä keskitettyjä järjestelmiä tietoturvallisempi, koska tieto ei ole kiinteistöllä fyysisessä laitteessa.

Mistä hoivakiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu

Järjestelmän hintaan vaikuttaa luonnollisesti hoivakiinteistön koko, kerrosten määrä ja rakennuksen monimuotoisuus. Nämä vaikuttavat lähinnä Riots Infra tiedonsiirtojärjestelmän toteutukseen.

Huone- tai asuntokohtaiset ominaisuudet vaikuttavat huonekohtaiseen hintaan ja sen lisäksi huoneiden tai asuntojen määrä ja kiinteistötason ominaisuudet vaikuttavat kokonaishintaan.

Riots järjestelmä on modulaarinen, jonka asennuksen ja käyttöönoton nopeuteen on panostettu suunnittelupöydältä asti. Perinteiseen automaatiojärjestelmään verrattuna kustannusero Riots järjestelmän eduksi on usein kymmeniä prosentteja.

Kiinteistöreferenssejä

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on asennettu jo yli 5000 huoneistoon.

Voit pyytää meiltä lisätietoja näiden kohteiden toteutuksesta.

Mikäli sinulla on alkamassa uusi hoivakiinteistön rakennushanke, olemme mielellään käytettävissäsi jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Näin saat parhaan hyödyn osaamisestamme.

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä!
Samuli Stenudd, puhelimella +358 40 803 1420, sähköpostilla samuli.stenudd@riots.fi

KohdePaikkakunta
Pienryhmäkoti KarhunpesäAskola
ErityisyksikköIitti
Omakoti KastanjaMikkeli
Erityisyksikkö SarasteNokia
Palvelutalo MannanrantaUusikylä
Kuntoutuskoti OivaKuopio
MusamurunenYlivieska
KepakotiSipoo
Mannisenmäen päiväkotiJyväkylä