Hero Image

Urakkarajat

Rakenteilla olevan kiinteistön urakkarajat Riots-järjestelmän näkökulmasta

Taustaa

Tällä sivulla kuvaamme työmaan toteutus- ja urakkarajat kohteessa, johon asennetaan Riots Global Oy:n toimittamia laitteita. Tämä kuvaus on Riots Global Oy:n kannalta eikä kuvaa kokonaisuudessaan työmaan etenemistä. Otamme tällä sivulla kantaa työmaan toteutukseen niiltä osin, jotka liittyvät Riots Global Oy:n toimitukseen.

Rakennusurakoitsija (RU)

Rakennusurakoitsija on työmaan johtovelvollisuudesta vastaava pääurakoitsija (YSE 1998 §4) ja vastaa seuraavista asioista:

 • Laatii organisaatiokaavion, jossa on esitelty työmaalla toimivat RU:n sekä eri urakoitsijoiden vastuut, valtuudet ja yhteystiedot.
 • Johtaa työmaata kokonaisuutena, vastaa työmaan aikatauluista ja tiedottaa aliurakoitsijoille aikataulumuutoksista hyvissä ajoin.
 • Järjestää työmaan johtamiseen liittyvät työmaakokoukset.
 • Valvoo, että aliurakoitsijat suorittavat omaan urakkaansa kuuluvat asennukset ja toimitukset sovitun asennusjärjestyksen mukaan, jotta myöhemmin tehtävien asennusten suorittaminen ei esty tai aikataulut eivät vaarannu.

Sähköurakoitsija (SU)

Sähköurakoitsija vastaa yleisesti rakennuksen kaikkien sähkölaitteiden kytkennästä ja sähkökaapeleiden asennuksesta urakkansa puitteissa. Tähän kuuluvat tyypillisesti mm. seuraavat asiat:

 • Kaikkien kiinteistöön asennettavien kaapeleiden vetäminen
 • Sähköjen kytkentä kaikille laitteille, jotka toimivat sähköllä

Putkiurakoitsija (PU)

LVI-urakoitsija vastaa LVI-tekniikkaan liittyvien laitteiden ja komponenttien toimituksesta, asennuksesta ja säädöistä oman urakkansa puitteissa. Tähän kuuluvat tyypillisesti seuraavat asiat:

 • Ilmanvaihtokoneiden käynnistäminen
 • Ilmanvaihtokoneiden säätöjen tekeminen
 • Lämmöntuottojärjestelmän käyttöönotto
 • Lämmitysjärjestelmän jakotukkien ja niihin liittyvien toimilaitteiden (termomoottoreiden) kytkentä

Automaatiourakoitsija (AU)

Automaatiourakoitsija vastaa kokonaisuutena kiinteistön automaatiolaitteiden asennuksesta ja automaatioon kytkettyjen laitteiden toiminnan testaamisesta. Tähän kuuluvat tyypillisesti seuraavat asiat:

 • Kiinteistön lämmitys
 • Kiinteistön ilmanvaihto
 • Kiinteistön lukituksen ohjaus
 • Kiinteistön taloteknisten järjestelmien seuranta ja ohjaus
 • Kiinteistön erillispisteiden seuranta

Riots Global Oy (Riots)

Riots vastaa kokonaisuutena laitevalmistajan roolissa huoneistoihin asennettujen automaatiolaitteiden toiminnasta. Riots voi myös toimia kiinteistön automaatiourakoitsijana. Tähän kuuluvat tyypillisesti osa tai kaikki seuraavista asioista:

 • Huoneistojen vedenkulutuksen mittausjärjestelmä
 • Huoneistojen lämpötilan ja ilmankosteuden mittaus
 • Huoneistojen lämmityksen seuranta ja ohjaus
 • Huoneistojen ilmanvaihdon seuranta ja ohjaus
 • Huoneistojen sähkönkulutuksen mittausjärjestelmä
 • Huoneistojen erillisten hälytys/tilatietojen seuranta

Kiinteistön lämmitysjärjestelmä

Kiinteistön lämmöntuottojärjestelmän asennus ja käyttöönotto; tarkoituksena on huolehtia, että järjestelmä toimii ja tuottaa lämpöä.

Kiinteistön lämmöntuotto RU SU PU AU Riots
Lämmöntuottolaitteiston hankinta x
Lämmöntuottolaitteiston toimitussisällön varmistaminen x x
Lämmöntuottolaitteiston 230V sähkökytkennät x
Lämmöntuottolaitteiston putkikytkennät x
Lämmöntuottolaitteiston käyttöönotto ja säädöt LVI-suunnitelmien mukaan x
Lämmöntuottolaitteiston toiminnan seuranta väylän, IO-pisteiden tai erillisten antureiden avulla suunnitelmien mukaan x
Lämmöntuottolaitteiston etäohjaus x

Kiinteistön ilmanvaihto

Kiinteistön yleisten tilojen ilmanvaihtokoneiden asennus ja käyttöönotto suunnitelmien mukaan; tarkoituksena on seurata, että ilmanvaihtokoneet toimivat ja pysyvät käynnissä.

Kiinteistön ilmanvaihto RU SU PU AU Riots
Ilmanvaihtokoneiden hankinta x
Ilmanvaihtokoneiden toimitussisällön varmistaminen x
Ilmanvaihtokoneiden asennus x
Ilmanvaihtokoneiden 230V sähkökytkennät x
Ilmanvaihtokoneiden käyttöönotto x
Ilmanvaihtokokoneiden säädöt LVI-suunnitelmien mukaan x
Ilmanvaihtokokoneiden hätäseis-kytkentä x
Ilmanvaihtokokoneiden hätäseis-kytkennän testaaminen x
Lämmöntuottolaitteiston toiminnan seuranta ja etäohjaus väylän, laitteen IO-pisteiden tai erillisten antureiden avulla suunnitelmien mukaan x

Kiinteistön taloteknisten laitteiden seuranta

Asennetaan ja otetaan käyttöön kiinteistön talotekniset laitteet ja järjestelmät, joiden toimintaa automaatiojärjestelmä seuraa. Tällaisia taloteknisiä laitteita ovat esimerkiksi paloilmoitus- ja savunpoistokeskukset, sprinklerijärjestelmät, paineenkorotusasemat, palopellit sekä pumppaamot.

Kiinteistön taloteknisten laitteiden seuranta RU SU PU AU Riots
Seuratttavien taloteknisten laitteiden ja järjestelmien hankinta x
Laitteiden ja järjestelmien toimitussisällön varmistaminen x
Laitteiden asentamiseen liittyvät sähkökytkennät x
Laitteiden asentamiseen liittyvät putkikytkennät x
Laitteiden käyttöönoton ja toimintakokeiden hallinta x
Laitteiden toiminnan seuraamiseen liittyvät heikkovirtakytkennät x
Laitteiden seuraamiseen liittyvän toiminnan toteuttaminen ja testaaminen suunnitelmien mukaan x
Hälytysten siirto oikealle vastaanottajalle x

Kiinteistön ohjaukset ja aikaohjelmat

Jos kiinteistössä on ohjauksia, jotka tarvitsevat logiikkaa toimiakseen, niitä ohjataan suunnitelmien mukaan ja seurataan, että ohjattavat laitteet toimivat kuten on ajateltu.

Kiinteistön ohjaukset RU SU PU AU Riots
Ohjattavien laitteiden ja järjestelmien hankinta x
Laitteiden ja järjestelmien toimitussisällön varmistaminen x
Laitteiden asentamiseen liittyvät sähkökytkennät x
Laitteiden asentamiseen liittyvät putkikytkennät x
Laitteiden toiminnan seuraamiseen liittyvät heikkovirtakytkennät x
Toiminnan toteuttaminen ja testaaminen suunnitelmien mukaan x
Hälytysten siirto oikealle vastaanottajalle x

Huoneistojen lämmitys

Asennetaan ja otetaan käyttöön huoneistojen lämmitysjärjestelmä, jonka toimintaa Riots ohjaa ja seuraa.

Huoneistojen lämmitys RU SU PU AU Riots
Lattialämmityksen jakotukkien hankinta x
Lattialämmityksen jakotukkien asennus ja putkikytkennät x
Lattialämmityksen lämmityspiirien merkintä suunnitelmien mukaan x
Lattialämmityksen 24V termomoottoreiden hankinta x
Lattialämmityksen termomoottoreiden asennus ohjattaviin piireihin x
Lattialämmityksen termostaattien (Riots Thermostat) kaapelointi suunnitelmien mukaan x
Sähkönsyöttö lattialämmityksen jakotukille x
Kojerasioiden asennus lattialämmityksen huonetermostaateille (Riots Thermostat) x
Lattialämmityksen huonetermostaattien (Riots Thermostat) asennus x (1 x (2
Lattialämmityksen keskusyksikön (Riots FHC) asennus x (1 x (2
Lattialämmityksen termostaattien (Riots Thermostat) käyttöönotto ja identifiointi oikeaan huoneeseen ja lämmintyspiiriin x (1 x (2
Lattialämmityksen keskusyksikön (Riots FHC) käyttöönotto ja termomoottoreiden toiminnan testaaminen x (1 x (2

(1 merkityssä vaihtoehdossa Riots toimii laitetoimittajana.
(2 merkityssä vaihtoehdossa Riots vastaa laitteiden asennuksesta ja käyttöönotosta.

Huoneistojen ilmanvaihto

Asennetaan ja otetaan käyttöön huoneistojen ilmanvaihtojärjestelmä, jonka toimintaa Riots ohjaa ja seuraa.

Huoneistojen ilmanvaihto RU SU PU AU Riots
Huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden hankinta x
Ilmanvaihtokoneiden asennus ja kytkentä x
Ilmanvaihtokoneiden 230V sähkökytkennät x
Ilmanvaihtokoneiden käyttöönotto x
Ilmanvaihtokoneiden säädöt LVI-suunnitelmien mukaan x
Ilmanvaihtokoneiden hätäseis-kytkennän kaapelointi x
Ilmanvaihtokoneiden hätäseis-kytkennän testaaminen x
Ilmanvaihtokoneen ja ilmanvaihtokoneen ohjausyksikön (Riots AC) välisen väyläkaapelin vetäminen x
Ilmanvaihtokoneen väyläkaapelin kytkentä IV-koneeseen ohjeiden mukaan x
Kojerasian asennus ilmanvaihtokoneen ohjausyksikölle (Riots AC) x
Ilmanvaihtokoneen ohjausyksikön (Riots AC) asennus paikalleen x (1 x (2
Ilmanvaihtokoneen ohjausayksikön (Riots AC) käyttöönotto ja identifiointi oikeaan ilmanvaihtokoneeseen ja asuntoon x (1 x (2
Ilmanvaihtokoneen väyläyhteyden toiminnan varmistaminen ja hälytysten siirron testaaminen x (1 x (2

(1 merkityssä vaihtoehdossa Riots toimii laitetoimittajana.
(2 merkityssä vaihtoehdossa Riots vastaa laitteiden asennuksesta ja käyttöönotosta.

Huoneistojen seurantajärjestelmä

Asennetaan ja otetaan käyttöön Riotsin toimittama huoneistojen seurantajärjestelmä, joka mittaa asuntojen vedenkulutusta, sähkönkulutusta, olosuhteita ja mahdollisia hälytystietoja.

Riots-järjestelmä RU SU PU AU Riots
Järjestelmään kuuluvien laitteiden hankinta x
Internet-yhteyden hankinta järjestelmän käyttöönottoa varten x
Järjestelmään kuuluvien laitteiden toimitus x
Järjestelmään kuuluvat 230V sähkökytkennät x
Järjestelmään kuuluvat väyläkaapeloinnit ja kytkentärasiat x
Järjestelmään kuuluvat asunnon sisäiset kaapeloinnit x
Kojerasian asennus asunnon huoneistokeskukselle (Riots Apartment) x
Huoneistojen vesimittareiden asennus x
Huoneistojen sähkömittareiden asennus x (3
Huoneistojen vuotoantureiden asennus x (3
Huoneistojen seurattavien IO-pisteiden kaapelointi (kotona/poissa, palopelti, IV-tila, hälytystiedot) x (3
Riots-tiedonsiirtoväylän testaaminen ja käyttöönotto x (1 x (2
Järjestelmään liittyvien laitteiden kytkentä ja testaaminen x (1 x (2
Laitteiden käyttöönotto ja identifiointi oikeaan asuntoon x (1 x (2
Toimintakokeet asuntojen ominaisuuksien osalta x (1 x (2

(1 merkityssä vaihtoehdossa Riots toimii laitetoimittajana.
(2 merkityssä vaihtoehdossa Riots vastaa laitteiden asennuksesta ja käyttöönotosta.
(3 merkityt ovat valinnaisia toiminnallisuuksia.