Hero Image

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot on suunnattu Riots-laitteiden tilaajalle

YLEISET TOIMITUSEHDOT

1 Soveltaminen

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Riots Global Oy:n (”Toimittaja”) laitteiden ja laitteistojen (”Laite”) toimitus- ja asennussopimuksiin (”Sopimus”), ellei Toimittajan ja Laitteen tilaajan (”Tilaaja”) välillä ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu (jäljempänä Toimittaja ja Tilaaja yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”).

2 Sopimus

Sopimus Laitteen toimittamisesta syntyy, kun

a) Osapuolet ovat allekirjoittaneet tai muutoin kirjallisesti hyväksyneet Laitteen toimittamista koskevan Sopimuksen,

b) Tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt Toimittajan tarjouksen Laitteesta tai

c) Toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tarjouksesta poikkeavan Tilaajan tilauksen sellaisenaan.

3 Toimitus

Laite toimitetaan sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Mikäli Laitteen toimitus uhkaa viivästyä Toimittajasta johtuvasta syystä, on Toimittajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti Tilaajalle. Mikäli Laitteen toimitus viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, Toimittajalla on oikeus laskuttaa Laite sovittujen maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Toimittaja huolehtii tällöin Laitteen varastoinnista. Ellei muuta ei ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole Toimittajaa sitova. Toimitusehto on FCA vapaasti autoon lastattuna Toimittajan varastossa (Incoterms 2010) ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimittaja vastaa kustannuksellaan Laitteen pakkaamisesta kuljetusta varten.

Toimittajalla on perustellusta syystä oikeus suorittaa toimitus osatoimituksina.

Laite toimitetaan asennettuna vain, mikäli asennuksen suorittaminen on kirjallisesti sovittu sisältyvän toimitukseen. Mikäli toimitus sisältää Laitteen asennuksen, vastaa Tilaaja siitä, että Laite voidaan asentaa sovittuun asennuskohteeseen asianmukaisesti sovittuna toimitusaikana ja että asennus-olosuhteet ovat turvalliset ja sovellettavien säädösten mukaiset. Tilaajan tulee ilmoittaa Toimittajalle kirjallisesti viipymättä, mikäli asennusta ei voida suorittaa sovitun toimitusaikataulun mukaisesti.

Tilaajan tulee välittömästi Laitteen toimituksen jälkeen tarkistaa toimitus ja asennus huolellisesti. Laitteen toimitus ja asennus katsotaan hyväksytyksi, jos Tilaaja ei reklamoi toimituksesta viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua Laitteen toimittamisesta tai asennustyön päättymisestä.

4 Kauppahinta ja maksuehdot

Toimitettavan Laitteen hinta ja muut veloitukset sovitaan kirjallisesti. Mikäli Laitteen hinnasta tai toimitukseen liittyvästä muusta veloituksesta ei ole kirjallisesti sovittu, noudatetaan kyseisen toimituksen osalta tilaushetkellä voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaisia hintoja. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Mikäli toimitus sisältää Laitteen asennuksen, Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen tavanomaiset ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut sekä päiväraha- ja matka-aikakorvaukset.

Toimittajalla on oikeus veloittaa erikseen Tilaajan antamista virheellisistä tiedoista tai muusta Tilaajasta johtuvasta syystä aiheutuneet lisätyöt ja -kustannukset kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittajalla on oikeus laskuttaa Laitteen hinta Sopimuksen syntymisen jälkeen ja muut veloitukset toimituksen suorittamisen jälkeen. Tilaajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Toimittajalla on oikeus periä saatavalleen viivästyskorkoa kahdeksan (8) prosenttia laskun eräpäivästä lukien. Mikäli Tilaajan maksusuoritus on olennaisesti viivästynyt, Toimittajalla on oikeus keskeyttää toimitukset kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai Tilaaja on asettanut niitä vastaavat vakuudet Toimittajalle.

5 Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Laitteeseen siirtyy Tilaajalle vasta sen jälkeen, kun Tilaaja on suorittanut Sopimuksen mukaisen kauppahinnan kokonaisuudessaan Toimittajalle. Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus ja hakea toimitetut Laitteet haltuunsa, mikäli Tilaaja haetaan konkurssiin eikä Tilaaja ole suorittanut toimitettuihin Laitteisiin liittyviä suorituksia Sopimuksen mukaisesti.

6 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Tilaajalle, kun Laite on toimitettu toimitusehdon mukaisesti Tilaajalle tai Tilaajan nimeämälle tavarankuljettajalle tai, mikäli Laite toimitetaan asennettuna, kun Laiteen asennus on asianmukaisesti suoritettu. Toimittaja ei vastaa Tilaajan hallinnassa olevan Laitteen aiheuttamista vahingoista, jotka kohdistuvat kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus.

Toimittajan joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta Tilaajan on hyvitettävä Toimittajalle tästä aiheutunut menetys, jos Toimittaja edellisen kohdan mukaisesti ei vastaa tällaisesta vahingosta.

7 Takuu ja vastuu virheistä

Toimittaja vastaa toimitetun Laitteen virheettömyydestä materiaalin ja työn osalta. Laite vastaa ominaisuuksiltaan toimitushetkellä Toimittajan normaalissa liiketoiminnassaan käyttämiä tuotekuvauksia, elleivät Osapuolet ole erikseen kirjallisesti toisin sopineet.

Toimittaja myöntää Laitteelle näiden toimitusehtojen mukaisen rajoitetun takuun. Takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta siitä, kun takuun kohteena oleva Laite on toimitettu Tilaajalle, tai mikäli Laite toimitetaan asennettuna, kun Laitteen asennus on suoritettu. Mikäli asennus viivästyy Toimittajasta riippumattomasta syystä yli kuukauden sovitusta toimitusajasta, takuuaika lasketaan alkavan kuukauden kuluttua sovitusta toimitusajasta.

Toimittaja sitoutuu takuuaikana korjaamaan tai vaihtamaan uuteen sellaisen toimitukseensa kuuluvan osan, jonka Toimittajan edustaja tai Toimittajan valtuuttama huoltomies on todennut vialliseksi materiaalivirheen tai valmistusvirheen vuoksi. Laitteen korjaus tai vaihtaminen takuuseen ei pidennä takuuaikaa ja korjatun tai vaihdetun Laitteen takuuajan päättyminen määräytyy alkuperäisen toimituksen perusteella.

Takuu ei kata vikoja, vaurioita tai ongelmia, jotka johtuvat seuraavista syistä:

  1. Laitteen sopimaton käsittely tai sopimattomat säilytys- tai käyttöolosuhteet;

  2. Laitteen asennus-, korjaus- tai muutostyöt valtuuttamattomien henkilöiden toimesta;

  3. Laitteen virheellinen käyttö ja käyttö muuhun kuin nimenomaisesti määritettyyn tarkoitukseensa; tai

  4. Laitteeseen vaikuttaneet luonnonilmiöt tai muut vastaavat syyt.

Kustannukset, jotka aiheutuvat yllä kohdissa 1-4 mainittujen syiden aiheuttamien vikojen tai vaurioiden korjaamisesta laskutetaan pääsääntöisesti siltä, jolle korjaustyö tehdään, tai mikäli erikseen niin sovitaan, vian aiheuttajalta. Takuu ei kata virheellisen Laitteen aiheuttamia välillisiä vahinkoja eikä vahinkoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat muille esineille taikka Laitteita käyttävälle tai muille henkilöille. Toimittajan takuuvastuu rajoittuu virheellisen Laitteen korjauskustannukseen Toimittajan normaalin korjauskäytännön mukaisesti tai uuden Laitteen toimittamiseen viallisen tilalle. Takuuajan umpeuduttua Toimittaja toimittaa Tilaajalle tarvittaessa huolto- ja korjauspalveluita kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti erillisten tilausten perusteella.

Toimittaja ei vastaa virheellisen Laitteen toimintahäiriöstä Tilaajalle tai kolmannelle taholle aiheutuneista suorista eikä välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi vahingon havaitsemisen tai vahingonrajoittamisen viivästymisestä aiheutuneista vahingoista, tulojen tai myynnin menetyksestä tai tuotannon keskeytymisestä.

8 Takuumenettely ja reklamaatiot

Toimittajan takuuvastuun realisoitumisen ehtona ja edellytyksenä on, että Laitteeseen liittyvät tutkimukset ja selvitykset suorittaa Toimittaja. Tilaajan on Toimittajan pyynnöstä kohtuullisessa ajassa kustannuksellaan toimitettava viallinen Laite Toimittajalle tutkittavaksi ja pakattava Laite asianmukaisesti kuljetusvaurioiden välttämiseksi. Mikäli Tilaaja ei toimi Toimittajan takuuehtojen mukaisesti, raukeaa oikeus vedota takuuehtojen mukaiseen takuuseen kyseisen virheen osalta.

Mikäli ilmoitettu virhe ei kuulu takuun piiriin, vastaa Tilaaja kaikista virheen selvittämiseksi tehtyjen toimenpiteiden kustannuksista ja Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajalta virheen selvityskulut korotettuna kymmenellä (10) prosentilla.

Tilaajan on annettava Toimittajalle kirjallinen ilmoitus Laitteen virheestä, sen ilmenemisestä ja kaikista virhettä koskevista vaatimuksistaan ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään neljän (4) viikon kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi tullut havaita. Mikäli Tilaaja ei ilmoita virheestä tämän määräajan kuluessa, hän menettää oikeutensa esittää vaatimuksia virheen perusteella. Tilaajan virheilmoitukseen on sisällyttävä yksityiskohtainen ja täsmällinen kuvaus virheestä ja selvitys ajankohdasta, jolloin virhe ensi kertaa havaittiin.

Tilaajan tulee tehdä kaikki toimituksen määrää tai lajia koskevat reklamaatiot kirjallisesti viivytyksettä ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksen sisällön saapumisesta Tilaajan hallintaan. Tilaaja menettää oikeuden esittää vaatimuksia kyseisten virheiden tai puutteiden perusteella, mikäli reklamaatiota ei esitetä tämän määräajan kuluessa.

9 Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus-, hallinta- ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Laitteeseen kuuluvat Toimittajalle ja säilyvät Toimittajalla. Tilaajalla ole oikeutta kopioida, muuttaa tai laajentaa Laitetta tai siihen liittyviä ratkaisuja, järjestelmiä tai ohjelmistoja.

Laitteen sisältämän ohjelmiston tekijänoikeus kuuluu aina Toimittajalle, vaikka ohjelmisto olisikin erityisesti Tilaajaa varten räätälöity. Tilaajalla on rajoitettu ja ei-yksinomainen käyttöoikeus Laitteen sisältämään ohjelmistoon Laitetta käyttäessään ja Tilaaja saa luovuttaa kyseisen käyttöoikeuden sille, jolle Laite myöhemmin siirtyy. Ellei erikseen kirjallisesti ole toisin sovittu, Toimittaja ei ole velvollinen luovuttamaan Tilaajalle Laitteen sisältämän ohjelmiston lähdekoodia.

10 Referenssioikeus

Toimittajalla on oikeus yksilöidä Tilaaja asiakkaanaan, käyttää Tilaajan nimeä omassa markkinoinnissaan sekä muissa vastaavissa yhteyksissä.

11 Sopimuksen muutokset ja lisäykset

Lisäyksistä ja muutoksista Sopimukseen tai sen liitteisiin sovitaan kirjallisesti. Lisäykset ja muutokset astuvat voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet tai kirjallisesti hyväksyneet. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sopimuksen tai sen muutoksen kirjallinen hyväksyminen tai Sopimuksen mukainen kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse.

12 Sopimuksen siirtäminen

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta. Tästä poiketen Toimittajalla on kuitenkin liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa edellyttäen, että siirronsaaja sitoutuu Sopimuksen ehtoihin.

13 Sopimuksen purkaminen

Toimittajalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain ja saada Tilaajalta korvaus kärsimästään vahingosta, jos Tilaaja ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä Tilaaja ole asettanut Toimittajalle hyväksyttävää vakuutta Sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta.

14 Vastuunrajoitukset

Toimittaja ei vastaa missään olosuhteissa Sopimuksen perusteella aiheutuvista epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten tulojen tai myynnin menetyksestä, tuotannon keskeytymisestä, liikearvon vähenemisestä tai menetyksestä.

Yllä esitetyt vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

15 Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole vastuussa sopimusvelvoitteensa rikkomisesta, joka aiheutuu Toimittajan vaikutus mahdollisuuksien ulkopuolella olevasta vaikutuksellisesta esteestä (esimerkiksi laillinen tai laiton lakko, tietoliikennehäiriö, viranomaisen päätökseen tai menettelyyn liittyvä syy, tulipalo, varkaus, vesivahinko, sabotaasi, ilkivalta tai muu vastaava tapahtuma), jota Toimittajan ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään olisi voinut kohtuudella estää.

Toimittajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta Tilaajalle.

16 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien kuitenkin ne mahdolliset lainvalinta- tai viittaussäännökset, jotka johtaisivat toisen maan lain soveltamiseen.

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan aina ja ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sovinnolliseen lopputulokseen, niin Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan nopeutetussa välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta Helsingissä Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan sääntöjä noudattaen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja paikka on Helsinki.

Edellä sanotusta poiketen Toimittaja voi halutessaan viedä Tilaajan maksuvelvollisuutta koskevan asian kotipaikkansa alioikeuden ratkaistavaksi.