Asuinkiinteistöihin

Asuinkiinteistöissä on tärkeää huolehtia asukkaille tasaisen lämpimät ja viihtyisät asumisolosuhteet. Asumiskustannuksista merkittävimpiä ovat huoneiston ja käyttöveden lämmityskustannukset. Asukkaiden asumistottumukset voivat poiketa merkittävästi toisistaan, sen vuoksi olosuhteita ja kulutusta on hyvä muuttaa asukkaan käytön ja tarpeiden mukaan. Riots järjestelmällä voidaan toteuttaa hajautettua automaatiota hyödyntäen asuntokohtainen ja kiinteistökohtainen valvonta ja ohjaus nykyaikaisesti.

Tästä dokumentista löydät seuraavat sisällöt:

  • Referenssitarina rakennetusta kerrostalosta
  • Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjetselmästä on asuinkiinteistössä
  • Asuntorakentamiseen huoneistotasolla toteutettavia ominaisuuksia
  • Asuntorakennuksiin kiinteistötasolla toteutettavia ominaisuuksia
  • Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin asuntorakennuksiin
  • Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään asuinrakennusten ohjauksessa
  • Mistä asuntokiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu
  • Referenssilistaus asuinkiinteistöistä

Woodcomp ja A-kruunu

Riots toteutti Woodcompin rakentamaan moduulirakenteiseen puukerrostaloon automaatiojärjestelmän. Lue lisää Woodcomp referenssistä.

Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjetselmästä on asuinkiinteistössä

Asuinkiinteistöissä automaatiojärjestelmältä vaaditaan lakisääteistä olosuhteiden mittausta ja ohjausta. Asuinkiinteistöissä automaatiojärjestelmän tulee vastata asuntokohtaiseen olosuhdevalvontaan ja ohjaukseen. Lisäksi kiinteistöissä tarvitaan aina kiinteistökohtaista seurantaa ja ohjausta.

Perinteisellä toteutuksella automaatiojärjestelmä aiheuttaa asuinkiinteistöön merkittävän kustannustekijän rakennus- ja käyttövaiheessa. Hajautetulla automaatiojärjestelmällä säästetään merkittävä määrä kaapelointi, asennus ja kytkentätöitä. Lisäksi Riotsin hajautettu automaatiojärjestelmä tuo kiinteistön käytön aikaiseen mittaukseen ja valvontaan kustannustehokkuutta.

Riotsin hajautetulla automaatiojärjestelmällä saadaan hoidettua sekä huoneistotasolla että kiinteistötasolla kaikki lakisääteiset kiinteistöautomaatioratkaisut, kuten vedenmittaus ja palohälytysjärjestelmä. Lisäksi Riots järjestelmä taipuu helposti kiinteistön käyttöä ja huoltoa helpottaviin ratkaisuihin, kuten veden, sähkön ja energian kulutuksen seurantaan.

Asuntorakentamiseen huoneistotasolla toteutettavia ominaisuuksia

Huoneistoautomaation ytimen muodostaa Riots Apartment laite, johon on valmiiksi ohjelmoitu ja helposti kytkettävissä erilaisia ominausuuksia. 

 

Vedenmittaus 

Vedenmittauksen avulla voidaan seurata asuntokohtaista vedenkulutusta. Etäluettavilla vesimittareilla voidaan toteuttaa pitkäaikaisiin sopimuksiin asuntokohtainen laskutus tai seurata mahdollisia vuotoja huonetasolla.

Vedenmittaukseen tarvittavia laitteita ovat Riots Apartmentvesimittarin liitäntärasia ja etäluettava vesimittari.

 

Olosuhdemittaus

Olosuhdemittauksen avulla voidaan mitata asunnon olosuhteita, jotta turvallisen asumisen olosuhteet täyttyvät. Olosuhdemittauksen avulla voidaan mitata asuntojen lämpötilaa ja huoneilmaa. Järjestelmä antaa automaattisesti palohälytyksen palotilanteessa. Varhainen hälytys estää henkilövahingot ja pelastaa kiinteistön suuremmalta tuholta.

Olosuhdemittauksessa käytettäviä antureita ovat mm. Riots Wire huoneanturi, patterikäyttöinen Riots Air huoneanturi, sekä Riots FHT lattialämmitystermostaatti.

 

IV-seuranta ja palopeltien seuranta

Ilmanvaihdon seurannan avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii asunnoissa oikein. Samalla voidaan seurata myös palopeltien toimintaa. Koko kiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä asunnoissa. Ilmanvaihdon seuranta voidaan toteuttaa joko liittämällä huoneistokohtaiset tai keskitetyt ilmanvaihtokoneet Riots järjestelmään.

Huoneistokohtaisiin ilmanvaihtokoneisiin käytetään  esimerkiksi Riots Swegon Control – laitetta tai Swegon liitäntärasiaa. Keskityt ilmanvaihtokoneet liitetään Riots järjestelmään suoraan esimerkiksi  Riots Connect laitteella, sen avulla voidaan kytkeä riots järjestelmään Modbus laitteita. Huonekohtainen ilmamäärän säätö ja seuranta keskitetyssä järjestelmässä voidaan toteuttaa Riots IMS Control laitteella tai Riots IMS liitäntärasian  avulla.

Vuotovalvonta

Vuotovalvonta tarkoittaa pienten vuotojen valvontaa riskialttiissa vuotopaikoissa. Tällaisia voivat olla mm. asunnon keittiötilat, kylpyhuoneet ja wc-tilat. Vuotojen valvonnan avulla voidaan lisätä kiinteistön turvallisuutta ja estää paikallisen vuodon laajeneminen kalliiksi vesivahingoksi.

Vesivahinkojen torjuntaan tarkoitettuja laitteita ovat vuotoanturit, magneettiventtiilit ja myös etäluettavat vesimittarit.

Lämmityksen ohjaus

Lämmityksen ohjaus parantaa asuinkiinteistön energiatehokkuutta. Sen avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Asuntokohtainen säätö on tärkeää, koska varsinkin vuokrakohteissa asuntojen käyttöasteet voivat vaihdella. Asuntokohtaisen säädön avulla voidaan optimoida jokaisen asunnon olosuhteita. Lämmitys voidaan toteuttaa joko lattialämmityksenä, ilmalämmityksenä tai patterilämmityksenä.

Lämmityksen ohjaukseen tarvittavia laitteita ovat mm. Riots FHC lattialämmityksen ohjausjärjerjestelmä, Riots FHT lattialämmitystermostaatti ja Riots Air ja Riots Wire huoneanturit.

Huoneiston kulutusmittaus

Asuntojen sähkömittarit ja vesimittarit voidaan liittää Riots järjestelmään. Niiden avulla pystytään seuraamaan asuntokohtaista kulutusta. Kulutustiedot voidaan nähdä Riots Cloud pilvipalvelusta, josta tiedot voidaan siirtää myös suoraan laskutukseen.

Huoneistokohtaiseen kulutusmittaukseen tarvitaan Riots Apartment huoneistoautomaaiojärjestelmä, etäluettavat vesimittarit ja etäluettavat sähkömarit. Mikäli huoneistossa on jo mittarit, voidaan mittaukset tuoda Riots järjestelmään vesimittarin liitäntärasian ja sähkömittarin liitäntärasian avulla.

 

Asuntorakennuksiin kiinteistötasolla toteutettavia ominaisuuksia

 

Lämmöntuoton seuranta

Lämmöntuoton seurannalla voidaan seurata erilaisia lämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppua, maalämpöpumppua mutta myös kaukolämpöjärjestelmää. Lämmöntuoton seuranta auttaa kiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa sekä vikatilanteiden hallinnassa.

Kiinteistön IV-koneet

Ilmanvaihtokoneiden seurannan avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii kiinteistöllä oikein. Samalla voidaan seurata myös palopeltien toimintaa. Koko kiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä kiinteistöllä. 

Ulkovalaistuksen ohjaus

Ulkovalaistuksen ohjauksella voidaan toteuttaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisäävät valaistusjärjestelmät automaattisesti. Ulkovalaistusta voidaan ohjata useiden parametrien mukaan.

Yleishälytykset

Riots järjestelmään voidaan kytkeä useita järjestelmiä, joiden hälytystietoja voidaan seurata ja ohjata eteenpäin. Riots järjestelmällä voidaan rakentaa lakisääteisten palohälytysten lisäksi erilaisia hälytysjärjestelmiä kiinteistöprosessien seurantaan ja valvontaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset pumppaamot, olosuhdetiedot ja säiliöiden pintatiedot.

 

Kiinteistön vedenmittaus 

Vedenmittauksen avulla voidaan etäluettavia vesimittareita seurata Riots Cloud pilvipalvelusta ja verrata kulutuksen kehittymistä eri ajanjaksoina.

Kiinteistön sähkönmittaus

Kiinteistön sähkömittarit voidaan liittää Riots järjestelmään ja sen avulla pystytään seuraamaan sähkönkulutusta kokonaisuutena ja asunto- sekä kiinteistösähkönkulutus eroteltuna.

Kiinteistön energiamittaus 

Energiamittauksen avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistön kaukolämpöenergiankulutusta

Sulanapito-ohjaukset

Sulanapidot lisäävät kiinteisön asukkaiden turvallisuutta, koska liukkautta ja jäätä keräävät paikat voidaan varustaa sulatustoiminnoilla ja ohjata automaattisesti Riots järjestelmällä. Kiinteistön käyttäjät uskaltavat kävellä turvallisesti ja omistaja välttyy kalliilta vahinkojen korvausvelvoitteilta.

Pääovien kulunvalvonta

Riots automaatiojärjestelmä mahdollistaa asuinkiinteistön pääovien kulunvalvonnan. Tämä lisää kiinteistön turvallisuutta, koska se estää asiattoman ja aiheettoman kulkemisen kiinteistöllä.

Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin asuntorakennuksiin

Riots järjestelmä koostuu rakennuksessa kahdesta kokonaisuudesta

  1. Riots Infrasta, joka muodostaa tiedonsiirtojärjestelmän runkoverkon
  2. Kiinteistöön asennettavista Riots laitteista

Riots infraan toteutetaan rakennusvaiheessa tiedonsiirron hybridiverkko, jossa vähintään jokaiseen asuinkerrokseen tuodaan langallinen tiedonsiirtoväylä. Väylän rakentamistapoihin voi tutustua teknisestä oppaastamme.

Asuntokohtaiset ominaisuudet toteutetaan joko useita ominaisuuksia sisältävällä Riots Apartment – ratkaisulla tai ominaisuus kerrallaan itsenäisillä laitteilla. Laitteet tarvitsevat vain sähkön, tiedonsiirto ja liityntä laitteilta Riots Infraan toteutetaan langattomasti. Langaton tiedonsiirto antaa monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ja laajentaa järjestelmää.

Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään asuinrakennusten ohjauksessa

Riots järjestelmästä tiedot viedään kiinteistöllä mitattu tieto Riots Cloud pilvipalveluun. Kiinteistöllä kerätty tieto mahdollistaa sen, että kulutus- ja olosuhdeseuranta sekä säätö ja optimointi tehdään etänä.

Energia- ja kulutusseurannan piirissä voi siis olla muun muassa sähkö- ja kaukolämpöenergianmittaus sekä vedenkulutuksen seuranta. Olosuhdeseurannassa voi olla kiinteistö- ja asuntokohtaisesti muun muassa lämpötila, kosteus, valaistus, huoneilman laatu, tasapaino ja ilmamäärät.

Myös erilaiset hälytysrajat, hälytysten indikointi ja prosessien optimointi tapahtuu pilvipalvelun avulla. Hajautettu automaatiojärjestelmä on merkittävästi perinteisiä keskitettyjä järjestelmiä tietoturvallisempi, koska tieto ei ole kiinteistöllä fyysisessä vahingoittuvassa tai varastettavassa laitteessa.

Mistä asuntokiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu

Järjestelmän hintaan vaikuttaa luonnollisesti asuinkiinteistön koko, kerrosten määrä ja rakennuksen monimuotoisuus. Nämä vaikuttavat lähinnä Riots Infra tiedonsiirtojärjestelmän toteutukseen.

Asuntokohtaiset ominaisuudet vaikuttavat asuntokohtaiseen hintaan ja sen lisäksi asuntojen kokonaismäärä ja kiinteistötason ominaisuudet vaikuttavat kokonaishintaan.

Riots järjestelmä on modulaarinen, jonka asennuksen ja käyttöönoton nopeuteen on panostettu suunnittelupöydältä asti. Perinteiseen automaatiojärjestelmään verrattuna kustannusero Riots järjestelmän eduksi on usein kymmeniä prosentteja.

Asuinkiinteistöreferenssejä

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on asennettu jo yli 5000 huoneistoon.

Voit pyytää meiltä lisätietoja näiden kohteiden toteutuksesta. Mikäli sinulla on alkamassa uusi asuinkiinteistön rakennushanke, olemme mielellään käytettävissäsi jo varhaisessa suunniteluvaiheessa. Näin saat parhaan hyödyn osaamisestamme. Ota rohkeasti yhteyttä!

Samuli Stenudd, puhelimella +358 40 803 1420, sähköpostilla samuli.stenudd@riots.fi

Tässä alla listausta 2020 syksyyn mennessä toteutetuista asuinkiinteistökohteista:

Kohde Paikkakunta
Espoon Horisontti Espoo
Espoon Kisko Espoo
Espoon Lehmuskartano Espoo
Espoon Merimajakka Espoo
Espoon Raide Espoo
Espoon Tammikartano Espoo
Espoon Tyyrpuuri Espoo
Espoon Vaununkulma Espoo
Helsingin Edison Helsinki
Helsingin Newton Helsinki
Helsingin Jalopähkinä Helsinki
Helsingin Vanha Talvitie Helsinki
Hämeenlinnan Herra Hämeenlinna
Hämeenlinnan Narri Hämeenlinna
Jyväskylän Koneistaja Jyväskylä
Jyväskylän Sorvaaja Jyväskylä
Jyväskylän Ylistönmäentie 33 Jyväskylä
Järvenpään Kunnari Järvenpää
Järvenpään Plyysi Järvenpää
Kirkkonummen Paasi Kirkkonummi
Kirkkonummen Tinankartano Kirkkonummi
Kirkkonummen Tinanrinne Kirkkonummi
Kirkkonummen Tolsan Tupla Kirkkonummi
Kuopion Holvi Kuopio
Nöykkiönlaakson Hovi Espoo
Oulun Aava Oulu
Oulun Gibraltar Oulu
Oulun Laine Oulu
Oulun Luoto Oulu
Oulun Marskinpuisto Oulu
Oulun Valjaskartano Oulu
Oulun Åströmin Lehto Oulu
Oulun Åströmin Tori Oulu
Pirkkalan Loiste Pirkkala
Rovaniemen Kinos 2 Rovaniemi
Rovaniemen Nordica Rovaniemi
Sipoon Sigfrid Sipoo
Tampereen Kalevan Airut Tampere
Tampereen Lentokonetehtaankatu 5 Turku
Tampereen Tuohi Turku
Turun Armiro Turku
Turun Astor Turku
Turun Hippoksentie Turku
Turun Kaskenpolttaja Turku
Turun Marinum Turku
Turun Portino Turku
Vantaan Konepaja Vantaa
Vantaan Kulorastas Vantaa
Vantaan Metalli Vantaa
Vantaan Mittari Vantaa
Vantaan Onnenpuu Vantaa
Vantaan Paineilma Vantaa
Vantaan Sinisafiiri Vantaa
Vantaan Termo Vantaa
Ahvenispuisto Tampere
Pietarsaaren Itäkunnaantie 7 Pietarsaari
Kissankello Tampere
Oulun Vetenaarikatu 5 Oulu
Vantaan Vanilja Vantaa
Helsingin Marine Helsinki